19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Bệnh Viện Nam Đông ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Bệnh Viện Nam Đông ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Hoà 1 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Hoà 1 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Hòa 6 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Hòa 6 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Lộc 1 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay DCL 473-7/23 đi Thượng Lộ tại vị trí 23 bằng Recloser

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Lộc 2 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay DCL 473-7/23 đi Thượng Lộ tại vị trí 23 bằng Recloser

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Lộc 4 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay DCL 473-7/23 đi Thượng Lộ tại vị trí 23 bằng Recloser

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Sơn 1 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Sơn 1 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Sơn 2 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Sơn 2 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Sơn 3 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Hương Sơn 3 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
K4 Hương Phú ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
K4 Hương Phú ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Thượng Lộ 1 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay DCL 473-7/23 đi Thượng Lộ tại vị trí 23 bằng Recloser

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Thượng Lộ 2 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay DCL 473-7/23 đi Thượng Lộ tại vị trí 23 bằng Recloser

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Tiền Phong ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Tiền Phong ĐL Nam Đông

Đã duyệt


– Dựng cột, lắp xà, sang dây, lắp DCL và đấu nối nhánh rẽ mạch liên xuất tuyến 472 với 473 TG Nam Đông tại vị trí 30 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông- Hoán chuyển MBA Bệnh Viện Nam Đông với Hương Sơn 2, xử lý dây nớp pha bìa vị trí 23 và xử lý xà nghiêng vị trí 24 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông

19/09/2022
từ 07:30 – 13:30
Đức Nhuận ĐL Quảng Điền

Đã duyệt


Tách lèo cột 30/14/8 xuất tuyến 471 TC Sịa phục vụ thay MBA Đức Nhuận vận hành quá tải , Thay MBA Đức Nhuận 50kVA thành 100kVA , Đấu lèo cột 30/14/8 xuất tuyến 471 TC Sịa

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Bắc Sơn ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Hồng Bắc 1 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Hồng Bắc 2 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Hồng Bắc 3 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Hồng Bắc 4 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Hồng Kim 1 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Hồng Kim 2 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
Hồng Kim 3 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 09:00
KAO LIN ĐL A Lưới

Đã duyệt


Tách lèo VT 229, VT 200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 08:00 – 13:00
CÔNG BINH HỒNG KIM ĐL A Lưới

Đã duyệt


– Lắp xà nhánh rẽ tại VT222; Kéo 450m cáp và đấu nối TBA Bắc Sơn 2 (tại VT222)

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Bắc Sơn ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Hồng Bắc 1 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Hồng Bắc 2 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Hồng Bắc 3 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Hồng Bắc 4 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Hồng Kim 1 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Hồng Kim 2 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
Hồng Kim 3 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

19/09/2022
từ 12:00 – 13:00
KAO LIN ĐL A Lưới

Đã duyệt


Đấu lèo VT 229, VT200 hướng VT201 XT471 TG Bốt Đỏ

20/09/2022
từ 07:00 – 13:00
Tứ Hạ T4 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di chuyển các cột 87/14/6 đến 87/14/8 theo phương ánThay dây tiếp địa CSV tạo điểm hở đo dòng rò TBA T4 Tứ Hạ; Văn Tây 3

20/09/2022
từ 07:00 – 13:00
Văn Tây 3 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di chuyển các cột 87/14/6 đến 87/14/8 theo phương ánThay dây tiếp địa CSV tạo điểm hở đo dòng rò TBA T4 Tứ Hạ; Văn Tây 3

20/09/2022
từ 07:30 – 15:30
Hương Thọ 3 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Dựng cột BTLT 14 m tại VT 74 và 79; thay xà cột 58 và 59 XT 473 Cư ChánhThay dây tiếp địa CSV tạo điểm hở đo dòng rò TBA Hương Thọ 3, 4

20/09/2022
từ 07:30 – 15:30
Hương Thọ 4 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Dựng cột BTLT 14 m tại VT 74 và 79; thay xà cột 58 và 59 XT 473 Cư ChánhThay dây tiếp địa CSV tạo điểm hở đo dòng rò TBA Hương Thọ 3, 4

20/09/2022
từ 07:30 – 15:30
Hương Thọ 5 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Dựng cột BTLT 14 m tại VT 74 và 79; thay xà cột 58 và 59 XT 473 Cư ChánhThay dây tiếp địa CSV tạo điểm hở đo dòng rò TBA Hương Thọ 3, 4

20/09/2022
từ 07:30 – 15:30
Sơn Thọ ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Dựng cột BTLT 14 m tại VT 74 và 79; thay xà cột 58 và 59 XT 473 Cư ChánhThay dây tiếp địa CSV tạo điểm hở đo dòng rò TBA Hương Thọ 3, 4

20/09/2022
từ 08:45 – 11:45
BẮC THƯỢNG (BBNT) ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Thay LBS 473-7A/83/13 Tây A

20/09/2022
từ 08:45 – 11:45
TÂY A (BBNT) ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Thay LBS 473-7A/83/13 Tây A

20/09/2022
từ 14:00 – 15:30
Hương Sơ T12 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Lắp lại ATM tổng TBA Hương Sơ T12 sau bảo hành

21/09/2022
từ 06:30 – 14:00
BƠM BẠCH ĐẰNG ĐL Quảng Điền

Đã duyệt


Tách, đấu lèo cột 39/3/8 XT 472 TC Sịa, Bọc cách điện trung thế, thay sứ đứng tại cột 39/3/28, thay thế xà vị trí 39/3/12A, phát quang cây cao nguy cơ ngã vào ĐD tại khoảng cột 39/3/12-39/3/14

21/09/2022
từ 06:30 – 14:00
Mai Dương ĐL Quảng Điền

Đã duyệt


Tách, đấu lèo cột 39/3/8 XT 472 TC Sịa, Bọc cách điện trung thế, thay sứ đứng tại cột 39/3/28, thay thế xà vị trí 39/3/12A, phát quang cây cao nguy cơ ngã vào ĐD tại khoảng cột 39/3/12-39/3/14

21/09/2022
từ 06:30 – 14:00
Phước Lý ĐL Quảng Điền

Đã duyệt


Tách, đấu lèo cột 39/3/8 XT 472 TC Sịa, Bọc cách điện trung thế, thay sứ đứng tại cột 39/3/28, thay thế xà vị trí 39/3/12A, phát quang cây cao nguy cơ ngã vào ĐD tại khoảng cột 39/3/12-39/3/14

21/09/2022
từ 07:00 – 08:15
KHÁCH SẠN SÔNG HƯƠNG ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Xử lý thay hỏng khóa néo, căng lại dây hạ thế XT A, B thuộc TBA Đập ĐáKiểm tra CBM TBA Đập Đá dạng tier 2

21/09/2022
từ 07:00 – 08:15
Nguyễn Sinh Cung 1 ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Xử lý thay hỏng khóa néo, căng lại dây hạ thế XT A, B thuộc TBA Đập ĐáKiểm tra CBM TBA Đập Đá dạng tier 2

21/09/2022
từ 07:00 – 08:15
Vỹ Dạ 2 ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Xử lý thay hỏng khóa néo, căng lại dây hạ thế XT A, B thuộc TBA Đập ĐáKiểm tra CBM TBA Đập Đá dạng tier 2

21/09/2022
từ 07:00 – 08:30
ĐẬP ĐÁ ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Xử lý thay hỏng khóa néo, căng lại dây hạ thế XT A, B thuộc TBA Đập ĐáKiểm tra CBM TBA Đập Đá dạng tier 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Bơm Hương Vân ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
KTĐ Hương Vân ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Lại Bằng ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Lại Bằng 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
MỎ ĐÁ KHE ĐÁY ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
NGHIỀN ĐÁ TRƯỜNG SƠN ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Sơn Công 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
T1 THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
XAY ĐÁ TRƯỜNG SƠN 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:00 – 12:00
Đại Học Nông Lâm ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Di dời cột 82/74 XT 480 Huế 2Lắp đặt LBS vị trí 82/79 XT 480 Huế 2

21/09/2022
từ 07:30 – 12:30
BÌNH NHÂN ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay LBS 373-7A/31/1 rẽ Xỉ Titan bằng Rec; xử lý tiếp xúc VT 57 XT 373 La Sơn; tách lèo thanh cái 35kV TBA Thi công cầu Khe Mùng (hiện tại khách hàng đã thanh lý hợp đồng và tháo MBA ra khỏi lưới)

21/09/2022
từ 07:30 – 12:30
TRẠM VITTO 2 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay LBS 373-7A/31/1 rẽ Xỉ Titan bằng Rec; xử lý tiếp xúc VT 57 XT 373 La Sơn; tách lèo thanh cái 35kV TBA Thi công cầu Khe Mùng (hiện tại khách hàng đã thanh lý hợp đồng và tháo MBA ra khỏi lưới)

21/09/2022
từ 07:30 – 12:30
Thi Công Cầu Khe Mùng ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay LBS 373-7A/31/1 rẽ Xỉ Titan bằng Rec; xử lý tiếp xúc VT 57 XT 373 La Sơn; tách lèo thanh cái 35kV TBA Thi công cầu Khe Mùng (hiện tại khách hàng đã thanh lý hợp đồng và tháo MBA ra khỏi lưới)

21/09/2022
từ 07:30 – 12:30
Trạm T2 Hưng Bình ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay LBS 373-7A/31/1 rẽ Xỉ Titan bằng Rec; xử lý tiếp xúc VT 57 XT 373 La Sơn; tách lèo thanh cái 35kV TBA Thi công cầu Khe Mùng (hiện tại khách hàng đã thanh lý hợp đồng và tháo MBA ra khỏi lưới)

21/09/2022
từ 07:30 – 12:30
VIÊN NÉN NĂNG LƯỢNG ĐINH HƯƠNG ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay LBS 373-7A/31/1 rẽ Xỉ Titan bằng Rec; xử lý tiếp xúc VT 57 XT 373 La Sơn; tách lèo thanh cái 35kV TBA Thi công cầu Khe Mùng (hiện tại khách hàng đã thanh lý hợp đồng và tháo MBA ra khỏi lưới)

21/09/2022
từ 07:30 – 12:30
chế biến gỗ La Sơn – T2 ĐL Nam Đông

Đã duyệt


Thay LBS 373-7A/31/1 rẽ Xỉ Titan bằng Rec; xử lý tiếp xúc VT 57 XT 373 La Sơn; tách lèo thanh cái 35kV TBA Thi công cầu Khe Mùng (hiện tại khách hàng đã thanh lý hợp đồng và tháo MBA ra khỏi lưới)

21/09/2022
từ 07:30 – 17:00
CHIẾU SÁNG QUỐC LỘ T3 ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Dựng 08 cột trung thế từ VT 112A đến 122A XT 476 Cầu Hai; dựng 14 cột trung thế từ VT 130A đến 148A XT 476 Cầu Hai

21/09/2022
từ 07:50 – 10:10
VIGLACERA ĐL Phong Điền

Đã duyệt


Thay TI đo đếm tại TBA Viglacera