19/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Cắt Cb, FCO trạm 474/103/14 Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Cắt Cb, FCO trạm 474/144/27 Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần thôn 7 – Lộc Ngãi – Bảo Lâm – Lâm Đồng Điện lực Bảo Lâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần thôn 9 – Lộc Ngãi – Bảo Lâm – Lâm Đồng Điện lực Bảo Lâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Cắt CB, FCO trạm 474/213/128/26 Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Cắt CB, FCO trạm 474/213/80/32/19 Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Cắt CB, FCO trạm 474/213/80/32/28 Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:30 – 14:00
Một phần thôn 6, Lộc Tân – Bảo Lâm – Lâm Đồng Điện lực Bảo Lâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:30 – 15:00
Eo gió thuộc thôn Phú thuận (Từ chợ Phú Thuận đến đầu đèo Sông Pha) Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:30 – 14:30
Toàn bộ các xã Hoài Đức, Tân Thanh, Liên Hà, Đan Phượng và một phần xã Tân Hà Điện Lực Lâm Hà

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần Buôn Nao đơ, thị trấn Lộc Thắng, Thôn Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Điện lực Bảo Lâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 17:00
Thôn Cầu Sắt, Kamboutte, Bookapang thuộc xã Tu tra Điện Lực Đơn Dương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật